NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta.

I understand
andy

andy

?ây là m?u áo thun ??ng ph?c ??p dành cho l?p b?n m?i nh?t t?i H?i Anh và ?ang nh?n ???c ph?n h?i tích c?c c?a r?t nhi?u b?n tr?. V?i quy mô x??ng may áo phông ??ng ph?c r?t l?n và hi?n ??i, Andy s?n sàng ?áp ?ng m?i yêu c?u kh?t khe trong vi?c in ?n logo, hình hi?u, font in, cách th?c in v?i công ngh? in ?n hi?n ??i ??m b?o ???c ?? b?n theo th?i gian mà không b? phai màu, bong tróc. Ngoài ra, Andy còn có nh?ng chính sách ?u ?ãi tuy?t v?i dành cho khách hàng v?i áo thun ??ng ph?c giá r?: Có 1 s? n?i ?áp ?ng ???c ch?t l??ng thì giá thành r?t cao, ng??c l?i giá thành th?p thì cung cách ph?c v? không chuyên nghi?p nh?t là khâu ch?m sóc khách hàng. Tuy nhiên, trong s? các ??n v? x??ng may mà tác gi? ?? c?p trong bài vi?t trên thì mình ?ã t?ng làm vi?c v?i m?t s? bên nh? ??ng ph?c H?i Anh,…c?m th?y khá hài lòng v? ch?t l??ng s?n ph?m d?ch v? c?a bên này. Tuy nhiên, theo kinh nghi?m mình ?ã t?ng ??t may ??ng ph?c thì các b?n nên ch?n nh?ng ??n v? may ??ng ph?c có thông tin ??a ch? rõ ràng, h? s? n?ng l?c ??y ??, ??c bi?t chú ý ??n c?m nh?n và ?ánh giá c?a khách hàng. K? thu?t in hình, logo trên áo c?a công tin chúng tôi r?t tinh x?o và ch?t l??ng, không bay màu, không bong tróc trong quá trình s? d?ng. Tiêu chí ch?t l??ng là hàng ??u khi chúng tôi cho ra m?t chi?c áo thun: ??ng ph?c Huy Hoàng chuyên may áo thun ??ng ph?c quán cafe cho nhân viên ?áp ?ng ??y ?? các tiêu chí: ch?t l??ng, thi?t k? ??p, sang tr?ng, hi?n ??i và chuyên nghi?p v?i m?c giá thành h?p lý và chính sách ?u ?ãi h?p d?n. ??i v?i nh?ng ??n hàng l?n chúng tôi s? có chính sách h? tr? v? giá c?ng nh? chi phí v?n chuy?n cho khách hàng, nh?m t?o ?i?u ki?n thu?n l?i nh?t cho khách hàng trong và ngoài n??c. V?i tham v?ng thách th?c nh?ng gi?i h?n ?? t?o nên nh?ng chi?c áo ??ng ph?c ch?t l??ng cao, th?c s? khác bi?t ?i cùng b?n s?c riêng c?a khách hàng. Y?u t? b? tr?: S? h?p tác b?n v?ng v?i các nhà cung c?p nguyên ph? li?u may m?c t?i TPHCM, s? tin c?y và yêu m?n mà ?ông ??o khách hàng ?ã dành cho công ty chúng tôi. Chúng tôi r?t hân h?nh ???c mang ??n cho quý công ty nh?ng b? qu?n áo ??ng ph?c ?ng ý nh?t. Giúp b?n d? dàng s? h?u ???c nh?ng b? ??ng ph?c có giá tr? s? d?ng cao nh?t, b?o v? an toàn cho ng??i s? d?ng, t?o s? t? tin, tho?i mái, ti?n l?i cho nhân viên làm vi?c có n?ng su?t cao mà không ph?i tr? m?t chi phí quá ??t ??. Xem thêm chi ti?t v? ??a ch? may áo ??ng ph?c công ty ?à n?ng ? ?ây Tìm hi?u thêm v? [Top] M?u ??ng Ph?c Nhà Hàng ?à N?ng C?c ??p & ??a Ch? May Uy Tín

Twitter

Photo Gallery

Sample Images Sample Images Sample Images

vai alla gallerypagina facebook

Il libro

La Sora Cesira - Nel bene, nel male e nel così così

Nel bene, nel male e nel così così


Clicca qui che fai n'opera bbona

 

CIAO BELLEZZE

Beh, se state leggendo anche qui le cose sono due: O avete una vista da cecchino, o siete dei maniaci perfezionisti. In entrambi i casi vi faccio i miei complimenti. Ho infatti scommesso che nessuno si sarebbe mai avventurato in queste righe Fucsiacriptate e che, di conseguenza, avrei potuto anche scriverci cose tipo bemberebembembem o caccaculopisciatette Ecco, l'ho fatto.