NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta.

I understand
andyuniform8

andyuniform8

B?n ?ang mu?n ??t may ??ng ph?c cho nhân viên ph?c v? cafe c?a quán mình nh?ng l?i phân vân ch?a bi?t nên ch?n may áo v?i ch?t li?u v?i gì, m?u thi?t k? nh? th? nào là ??p? T?i ?ây, b?n s? ???c t? v?n t? m?, t?n tình, chu ?áo trong vi?c lên ý t??ng hay thi?t k? và l?a ch?n m?u ??ng ph?c theo m?u mã, ki?u dáng, màu s?c, phong cách phù h?p cho nhân viên mình. T?o th? th?ng nh?t, hình ?nh ??p, ?n t??ng ??n khách hàng khi ??ng ph?c c?a nhân viên b?n chính là s? k?t h?p hài hòa v?i phong cách, không gian và ??c tr?ng c?a quán. ??i v?i nhân viên t?i các quán cà phê c?ng v?y, trang ph?c nhân viên chính là m?t trong nh?ng y?u t? quan tr?ng gây ?n t??ng và thu hút khách hàng ??n v?i quán c?a b?n. N?u b?n là m?t nhà thi?t k? hay b?n có n?ng khi?u v? n?m b?t xu h??ng th?i trang hay th?m m? h?i h?a t?t thì b?n ch? c?n ?? ra m?t ít th?i gian ch?m chút cho m?u thi?t k? áo quán cafe c?a mình thì b?n ?ã ch?c ch?n s? h?u m?t thi?t k? mang ??c tr?ng riêng dành cho quán cafe c?a b?n mà không c?n s? nh?m l?n v?i b?t c? m?u áo ??ng ph?c nào. N?u có nh?ng m?u ??ng ph?c nhân viên cafe ??p thì v?a t?o s? chuyên nghi?p, v?a t?o ra ???c thi?n c?m v?i khách hàng, giúp khách hàng nh? t?i quán nhi?u h?n. M?t chút cách tân trang ph?c nhân viên trong nhà hàng, quán bar, cafe.. ??c bi?t là các trang ph?c cho casino chuyên nghi?p s? ?? l?i trong m?t khách hàng nh?ng ?n t??ng khó quên... Bên c?nh nh?ng chu?i cà phê, nh?ng nhãn hi?u cà phê l?n v?i s? quy c?, chuyên nghi?p th? hi?n rõ thông qua vi?c quy ??nh hoá hình ?nh nhân viên b?ng áo ??ng ph?c quán cà phê thì có r?t nhi?u quán cà phê ch?ng h? ?? tâm ??n vi?c ?ó. Ph?i ch?ng nh?ng chi?c áo ??ng ph?c nhân viên cafe là ?i?u th?a thãi không c?n thi?t? V?i b? ??ng ph?c nhân viên quán caffe/fastfood ???c thi?t k? riêng là ?ã góp ph?n chuyên nghi?p hóa vi?c kinh doanh c?a mình c?ng nh? t?o d?u ?n riêng cho hình ?nh trong tâm trí khách hàng ? Quý khách ?ang xem toàn b? các s?n ph?m ??ng ph?c quán Cafe do Khánh Linh thi?t k?. Quý khách xem và ch?n m?u phù h?p v?i các tiêu chí c?a c?a hàng sau ?ó liên h? v?i Khánh Linh qua Hotline 0965585368 ?? các b?n t? v?n chi ti?t v? ch?t v?i, màu s?c c?ng nh? ki?u dáng thi?t k? phù h?p v?i phong cách quán Cafe. Công ty TNHH May Tr?n Thái Hòa chuyên may, gia công và thi?t k? các m?u ??ng ph?c nhân viên quán cafe ??p, mang ??n cho khách hàng s? hài lòng. xem thêm: https://dongphucandy.com/dong-phuc-cafe-da-nang.html"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Twitter

Photo Gallery

Sample Images Sample Images Sample Images

vai alla gallerypagina facebook

Il libro

La Sora Cesira - Nel bene, nel male e nel così così

Nel bene, nel male e nel così così


Clicca qui che fai n'opera bbona

 

CIAO BELLEZZE

Beh, se state leggendo anche qui le cose sono due: O avete una vista da cecchino, o siete dei maniaci perfezionisti. In entrambi i casi vi faccio i miei complimenti. Ho infatti scommesso che nessuno si sarebbe mai avventurato in queste righe Fucsiacriptate e che, di conseguenza, avrei potuto anche scriverci cose tipo bemberebembembem o caccaculopisciatette Ecco, l'ho fatto.