NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta.

I understand
Nh?ng ?i?u c?n tìm hi?u n?u mua can ho Sunshine Diamond River quan 7

Nh?ng ?i?u c?n tìm hi?u n?u mua can ho Sunshine Diamond River quan 7

có nên ?§u t? vô dñ án Sunshine Diamond River không?

Sunshine Diamond River là dñ án mÛi ??ãc Sunshine Group thành m¯t t¡i sàn Qu­n 7, VÛi nhïng n?i NÕi trÙi cùng Nhïng nhân tÑ lý thú ?ã khi¿n cho nhïng Quý khách c§n ?·c biÇt quan tâm. Sunshine Diamond River Qu­n 7 cçng là càng trong Các chÍn ?§u t? hàng ?§u, Khách hàng t¡o kh£ n?ng tham kh£o thêm bài vi¿t chia s» cça SaleReal Team d?Ûi ?ây vÁ viÇc ?§u t? vào dñ án Sunshine Diamond River.

c?n hÙ Sunshine Diamond River ©n chéa ??ãc vË th¿ ?¯c ?Ëa

sau ?ây là Nhïng nhân tÑ vÁ ?Ëa th¿ khi¿n cho giá trË cça dñ án ??ãc t?ng cao khi Quý khách lña chÍn ?§u t? t¡i Sunshine Diamond River.

dñ án Sunshine Diamond River sß hïu vË th¿ ch¯c h?n ??Ýng ?ào Trí, ph?Ýng Tân Phú, Qu­n 7, tÍa l¡c liên k¿ c§u Bà B?Ûm. ?ây ??ãc gÍi là ?Ëa th¿ "Vàng" t¡i Qu­n 7 do bßi dñ án Sunshine Diamond River n±m mÛi khu ?ô thË Phú Mù H?ng, và là khu ?¥t ven sông hi¿m hoi còn ?¿n ß Qu­n 7, mÙt m·t ti¿p giáp VÛi r¡ch Bà B?Ûm, mÙt m·t ti¿p giáp sông Sài Gòn. ?Ñi vÛi lãi th¿ này ng?Ýi dân ß Sunshine Diamond River ??ãc t­n h?ßng trÍn v¹n m¡ng l?Ûi C? sß h¡ t§ng giao thông ?Óng bÙ và hoàn chÉnh lúc ??ãc chç n?Ûc chú trÍng ?§u t? và phát triÃn.

VÛi lãi th¿ tÍa l¡c trong sÑ khu vñc ??ãc quy ho¡ch bài b£n vÁ C? sß h¡ t§ng giao thông hoàn chÉnh và ?Óng bÙ cùng viÇc n±m trên tråc ??Ýng chính Khi¿n të vË th¿ dñ án Sunshine Diamond River dÅ dàng k¿t nÑi ?Ñi vÛi Nhïng khu liÁn kÁ nh? qu­n 2, khu ?ô thË Th¡nh mù Lãi chÉ m¥t kho£ng 7 phút qua c§u Phú Mù, vô khu vñc trung tâm qu­n 7, khu ?ô thË Phú Mù H?ng chÉ m¥t kho£ng n?m phút qua ??Ýng c§u Phú Mù - NguyÅn V?n Linh, ?i vào trung tâm qu­n 1 chÉ m¥t kho£ng 25 phút di chuyÃn.

Các y¿u tÑ quy¿t ?Ënh giá trË dñ án vÁ sau

dñ án Sunshine Diamond River chéa ?ñng vË th¿ h§u nh? ?ã ??ãc thành phÑ ?§u t? và quy ho¡ch bài b£n vÁ H¡ t§ng giao thông ?Ñi vÛi tuy¿n ??Ýng c§u Phú Mù k¿t nÑi qu­n 2 ?Ñi vÛi ??Ýng NguyÅn V?n Linh ?ây là tråc ??Ýng ?ã ??ãc nâng cung c¥p chào rÙng tân ti¿n, thu­n tiÇn cho v¥n ?Á k¿t nÑi giao thông cho ng?Ýi dân sinh sÑng t¡i chung c? Sunshine Diamond River.

mÙt trong sÑ Nhïng tÑ ch¥t xây nên giá trË lÛn nh¥t cho dñ án Sunshine Diamond River Qu­n 7 là công m? M?i ?èn ?Ï VÛi quy mô 117ha, trong ?ó có khu vñc công viên h×n thích hãp ?a chéc n?ng kho£ng 82ha và khu ?ô thË nhà t¡i 35ha. Theo quy ho¡ch, khu công m? ?ô thË này có chéc lñc c?n hÙ cao c¥p, biÇt thñ nghÉ d?áng, cao Ñc v?n phòng h¡ng A, khách s¡n n?m sao, c£ng tàu khách quÑc tiÅn,... hiÇn ß, theo quan sát chç ?§u t? ?ang triÃn khai xây dñng C? sß h¡ t§ng nÙi khu vñc và nhà qu£n lý dñ án, h¥p d«n là chu×i ?ê kè bao quanh vùng rÙng lÛn này.

?§y là Các nhân tÑ £nh h?ßng l¡i tiÁm n?ng trË giá sau này cça chung c? Sunshine Diamond River. bên c¡nh ?¥y, dñ án Sunshine Diamond River còn ??ãc mong ?ãi nhÝ vào tiÁm lñc khai thác kh£ n?ng kinh doanh nhÝ vô lo¡i hình Shophouse ??ãc chç ?§u t? xây ngay ß nÙi khu dñ án.

?ây là thÝi ?iÃm tÑt nh¥t ?Ã ?§u t? vô dñ án Sunshine Diamond River Qu­n 7 ?Ñi vÛi Các chç ?§u t? l?Ût sóng và Các chç ?§u t? cho thuê thì ?ây là giai ?o¡n tÑi ?u nh¥t nh±m ?§u t? vô Các c?n hÙ chung c? kinh doanh, c?n hÙ chung c?, v?n phòng và Officetel bßi tính thanh chi cñc cao khi dñ án ??ãc ??a vào sí dång mÛi méc lãi nhu­n cao do tiÁm n?ng khai thác th??ng m¡i lÛn khi ??ãc chç ?§u t? l¯p ngay t¡i m·t tiÁn ??Ýng. nhân tÑ này cho m¥y r?ng chung c? Sunshine Diamond River Qu­n 7 t¡o kh£ n?ng m¡nh lãi nhu­n sÛm nh¥t cho Các chç ?§u t?.

c?n hÙ chung c? mang tÛi ?Ýi sÑng hoàn mù t¡i Sunshine Diamond River

dñ án Sunshine Diamond River Qu­n 7 xéng ?áng là dñ án danh sÑng nh¥t t¡i khu qu­n 7, sß hïu nhiÁu y¿u tÑ Làm chung c? Sunshine Diamond River trß nên c?n hÙ ?áng sÑng nh¥t trên sàn c?n hÙ cao c¥p 5 2019.

?em l¡i ?Ýi sÑng non trÍn v¹n cho c? dân, VÛi ?u ?iÃm 1 m·t lÑi thành r¡ch Bà B?Ûm, 1 m·t b?Ûc nên sông Sài Gòn hùng v? xây ra khung c£nh tuyÇt h£o cho Sunshine Diamond River. cùng b§u ?ëng khí trong lành thoáng ?ãng të 2 con sông m¡nh, chç ?§u t? c?ng dành nhïng diÇn tích ?¥t ?à l¯p ?·t không gian non nh±m mang tÛi cho ng?Ýi dân ?Ýi sinh sÑng xanh. ß Sunshine Diamond River có kh£ n?ng nói không gian non tràn ng­p kh¯p t¥t c£ ?iÃm t¡i Nhïng bà b?i trong chç, ngoài trÝi, khu vui ch?i, công viên bÑn mùa, ban công Các chung c?, khu vñc v?Ýn treo,... mÍi thå l¯p cça chç ?§u t? ?Ñi vÛi måc ?ích mang ?¿n cho ng?Ýi dân cuÙc sÑng xanh và môi tr?Ýng nghÉ d?áng thñc sñ ngay chính t¡i chung c? cça mình.

hÇ thÑng tiÇn ích ??ãc chç ?§u t? xây nh±m phåc vå nhu c§u gi£i trí c?n b£n tÛi cao c¥p cho dân c? https://duankhunam.com/du-an/sunshine-diamond-river/ an c? t¡i chung c? Sunshine Diamond River VÛi bà b?i thác n?Ûc 2 t§ng, Cafe Sky, Rooftop Bar, công viên cây xanh, khu vui ch?i gi£i trí,... s½ là ?iÃm xây thành Nhïng giây phút th? thái, vui v» nh¥t cho dân c?, tr£i nghiÇm khung c£nh toàn c£nh thành phÑ ng­p tràn s¯c xanh hay toàn c£nh thành phÑ lung linh ng­p tràn ánh ?èn.

Qua Nhïng tÑ ch¥t phía h?n, SaleReal Team phéc hãp l¡i có kh£ n?ng m¥y ch¯n v¥n ?Á dñ án chung c? Sunshine Diamond River s½ ??ãc ?ông ?£o Quý khách tranh nhau mua, do th¿ viÇc ?§u t? vô dñ án Qu­n 7 này là càng chÍn vô cùng ?úng ?¯ng, hy vÍng Khách hàng s½ nh­n ??ãc sñ chÍn lña chính xác nh¥t.

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Twitter

Photo Gallery

Sample Images Sample Images Sample Images

vai alla gallerypagina facebook

Il libro

La Sora Cesira - Nel bene, nel male e nel così così

Nel bene, nel male e nel così così


Clicca qui che fai n'opera bbona

 

CIAO BELLEZZE

Beh, se state leggendo anche qui le cose sono due: O avete una vista da cecchino, o siete dei maniaci perfezionisti. In entrambi i casi vi faccio i miei complimenti. Ho infatti scommesso che nessuno si sarebbe mai avventurato in queste righe Fucsiacriptate e che, di conseguenza, avrei potuto anche scriverci cose tipo bemberebembembem o caccaculopisciatette Ecco, l'ho fatto.