NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta.

I understand
? KN Paradise có gì?

? KN Paradise có gì?

S? l?ãc thông tin dñ án KN Paradise Nha Trang

cùng thå xây dñng sôi ?Ùng cça Nhïng dñ án nghÉ d?áng ß khu Bãi Dài, nhà ?§u t? Golf Long Thành ?ã góp m·t VÛi thå hiÇn diÇn cça dñ án KN Paradise ??ãc quy ho¡ch h?n tÕng diÇn tích 800 ha cùng Các h¡ng måc lý thú ??ãc triÃn khai t¡i ?ây, héa h¹n ?ây s½ là càng trong sÑ Nhïng khu nghÉ d?áng ?³ng c¥p nh¥t t¡i Bãi Dài trong sÑ t¡i gian s¯p ?¿n.

Bài vi¿t chia s» të Các chuyên gia VNREP Team d?Ûi ?ây s½ Làm Quý khách hàng t¡o thêm góc nhìn sâu s¯c và giï b¯t tëng thông tin chi ti¿t vÁ dñ án KN Paradise. Hy vÍng, Khách hàng s½ t¡o thå lña chÍn vô càng S£n ph©m d?Ûi lúc tham kh£o bài vi¿t này.

TÕng quan thông tin Shophouse KN Paradise

Công ty cÕ ph§n ?§u t? và th??ng m¡i Golf Long Thành thñc sñ ?·t nhïng tâm huy¿t ?à triÃn khai cho dñ án nghÉ d?áng Cam Ranh, nhân tÑ này thà hiÇn qua v¥n ?Á mà t­p ?oàn ?ã kh¯t khe trong sÑ v¥n ?Á chÍn Nhïng ?Ñi tác k¿ ho¡ch l§n này.

Theo thông tin mà VNREP tÕ hãp ??ãc, mÍi ?Ñi tác t¡o m·t ß villa KN Paradise Cam Ranh ?Áu là Nhïng th??ng hiÇu nÕi ti¿ng h?n ngành BDS të trong n?Ûc ?¿n quÑc t¿, cå thà VÛi tÕng th§u xây Coteccons tÛi të ViÇt Nam, ??n vË giám sát Apave, ??n vË c¥u trúc Vertical Studio cùng vÛi ??n vË qu£n lý & v­n hành Wyndham Hotel Group ?¿n të mù, sau sñ phù hãp tác të Các ??n vË có ti¿ng t?m lëng l«y ß ?ây, VNREP tin ch¯n, d?Ûi thÝi kó hoàn ra Nhïng b?Ûc thi công xây dñng, dñ án KN Paradise s½ mang tÛi cho Quý khách hàng S£n ph©m nghÉ d?áng hoàn h£o trên c£ thå trông héa h¹n.

Shophouse KN Paradise t¡o tÕ diÇn tích ninh khu vñc r?i vô chëng 800 ha, quy mô chç t¡i chính là thå hiÇn diÇn cça Các Dòng s£n ph©m nhà phÑ, c?n hÙ condotel, khách s¡n, villa và shophouse. trong sÑ ?ó, nhà ?§u t? ?ã áp dång viÇc bÑ trí diÇn tích và nhiÁu S£n ph©m phong phú ?Ã ?áp éng cho nhu c§u l?u trú cça Quý khách hàng trß nên thu­n tiÇn trên.

M­t ?Ù phát triÃn h¡ng måc chç t¡i chi¿m t§m 23,86%, cå kh£ n?ng VÛi S£n ph©m villa s½ t¡o t§m 99 c?n chi¿m diÇn tích 300m2 – 500m2, nhà phÑ biÃn t¡o 4000 c?n t¡o diÇn tích dao ?Ùng të 120m2 – 188m2, 80 c?n shophouse t¡o diÇn tích 120m2 – 188m2 và mÙt ít S£n ph©m dành cho c?n hÙ condotel.

?Ã phåc vå tÑi ?u cho du khách trong sÑ v¥n ?Á sinh ho¡t, Nhïng Dòng s£n ph©m t¡i ?ây s½ ??ãc b£o ?£m ?§y ?ç tÑi ?a Các chéc n?ng sinh ho¡t c? b£n là phòng khách, phòng ngç, phòng b¿p, phòng ?n, phòng vÇ sinh, logia gi·t çi và c£ ban công. thu hút, s½ t¡o chéc lñc sân v?Ýn rÙng rãi dành riêng biÇt ?Ñi vÛi Nhïng S£n ph©m chç phÑ và biÇt thñ.

mÍi dñ án KN Cam Ranh sß hïu khu ?¥t tÍa l¡c tr£i dÍc theo ??Ýng bÝ biÃn Bãi Dài nên s½ có 95% S£n ph©m ??ãc xây dñng theo lÑi view biÃn trñc diÇn nhìn trÍn c£nh vËnh Nha Trang ?¹p, ?ây chính là mÙt lãi th¿ ng¯m c£nh h¥p d«n dành Nhïng Quý khách hàng ?a thích phong c£nh tñ th¿ khi chÍn KN Paradise ?Ã khi¿n ch× nghÉ d?áng.

?Óng thÝi, dñ án Golf Long Thành còn ?em cho mình ?u th¿ thú vË du khách khi sß hïu chu×i tiÇn nghi nÙi khu vñc ?·c biÇt ?³ng c¥p, dña ?ó mà du khách s½ ??ãc h?ßng thå Các cung b­c c£m xúc tÑt nh¥t sau Nhïng khi¿n viÇc và hÍc t­p v¥t v£ t¡i thành phÑ ngoài kia.

- Các dãy phÑ shophouse và trung tâm th??ng m¡i phåc vå cho ?òi hÏi mua s¯m, ß ?ây b¡n t¡o kh£ n?ng vung tiÁn nh±m sß hïu cho mình 1 trong sÑ Các món hàng vëa ý nh? áo qu§n, giày dép, t¡i trang.

- chu×i hÓ b?i ß condotel Cam Ranh bao gÓm 5 hình théc ??ãc thi¿t k¿ ?ó là bà b?i ng¯n, hÓ b?i l?Ýi, hÓ b?i dài, bà b?i vào tuyÇt,... ?áp éng cho viÇc th? thái cça du khách.

- Ho·c Nhïng tiÇn ích chç hàng, quán cà phê, khu vui ch?i gi£i trí và vui ch?i phéc phù hãp h?n biÃn và d?Ûi n?Ûc ?áp éng Nhïng ?òi hÏi ?n uÑng, vui ch?i, vui ch?i gi£i trí,... Và khá các c? sß v­t ch¥t NÕi trÙi khác ??ãc xây dñng ß ?ây.

h?n nhiên, Shophouse KN Paradise còn ©n chéa chu×i c? sß v­t ch¥t ngo¡i khu ?·c biÇt dÅ dàng dña ?Ëa th¿ tÍa l¡c ?¯c ?Ëa Giúp cho v¥n ?Á di chuyÃn trß nên dÅ dàng h?n mà khi chÉ c§n bÏ nên ít công séc và t¡i gian ?i là Khách hàng s½ b¯t g·p ??ãc ngay.

- Të dñ án KN Paradise k¿t nÑi ?¿n sân bay quÑc t¿ Cam Ranh ch?a l¡i 5 phút.

- M¥t nay gian t§m 3 phút t£n bÙ ?Ã ti¿p c­n tÛi Bãi Dài.

- Ch?a tÛi 15 phút Giúp Khách hàng liên k¿t ?¿n trung tâm thành phÑ Cam Ranh.

- ChÉ m¥t t§m cách 10 phút là s½ b¯t g·p ngay c£ng biÃn Cam Ranh.

- Ngoài thành, Quý khách còn ??ãc vui ch?i ß thành phÑ biÃn Nha Trang lúc chÉ VÛi 30 phút lái xe là s½ b¯t g·p ??ãc ngay.

Të Các tiÇn ích nÙi khu vñc tÛi Các c? sß v­t ch¥t ngo¡i khu vñc mà biÇt thñ Cam Ranh ?ang chéa ?ñng ??ãc VNREP nh¯c tÛi h?n ?ây thì ß sao Quý khách ?ëng thí tr£i nghiÇm Nhïng giá trË ?·c biÇt ß dñ án KN Paradise Cam Ranh VNREP Paradise ngay të bây giÝ?

trên ?ây là thông tin dñ án KN Paradise ??ãc nh­n xét c?ng nh? chia s» bßi ?Ùi ng? VNREP Team, mong h³n bài vi¿t này s½ mang ?¿n nÙi dung tham kh£o có giá trË cho Quý khách hàng.

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Twitter

Photo Gallery

Sample Images Sample Images Sample Images

vai alla gallerypagina facebook

Il libro

La Sora Cesira - Nel bene, nel male e nel così così

Nel bene, nel male e nel così così


Clicca qui che fai n'opera bbona

 

CIAO BELLEZZE

Beh, se state leggendo anche qui le cose sono due: O avete una vista da cecchino, o siete dei maniaci perfezionisti. In entrambi i casi vi faccio i miei complimenti. Ho infatti scommesso che nessuno si sarebbe mai avventurato in queste righe Fucsiacriptate e che, di conseguenza, avrei potuto anche scriverci cose tipo bemberebembembem o caccaculopisciatette Ecco, l'ho fatto.